ازبكها: جباروف بازیکن استقلال است

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

در پي انتشار فهرست اسامي بازيكنان دعوت شــده به اردوي تيــم ملي، ازبكها كاپيتان دوم خود را رسما بازيكن استقلال تهران معرفي كردند. در شــرايطي كه طي هفتههاي گذشــته جنجالهاي زيادي در خصوص تيم آينده ســرور جبــاروف نقل محافل فوتبالي شــده بود تا جايي كه هم استقلاليها و هم سپاهانيها ادعاي مالكيت بر اين بازيكن 35 ساله را داشتند، فدراسيون فوتبال ازبكســتان در اقدامي جالب سرور جباروف را رســما بازيكن اســتقلال تهران معرفي كرد. جباروف كــه به محض پايان رقابتهاي ليگ برتر راهي تاشكند شد و در هفتههاي گذشــته به هيچ تماسي از ايران پاســخ نداد در حال حاضر تمرينات خود را پا به پاي ســاير مليپوشان ازبكستان براي مصاف با تايلند و همچنين جدال حساس با ايران برگزار ميكند در حالي كه مسوولان استقلال و سپاهان با هم براي تصاحب اين بازيكن جنگ پنهاني دارند. مديران استقلال مدعي شدهاند جباروف راهي تهران شده تا مذاكرات نهايي خود را با باشگاه انجام دهد اما سايتهاي ازبك خلاف اين ادعا را مطرح كرده و مدعي شــدند كه ايــن بازيكن در اردوي تيم ملي حضور دارد و براي بازي روز شنبه با تايلند آماده ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.