تکذیب شایعه جدایي رحمتي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

مسوولان استقلال از خبرهاي مربوط به پيشنهاد باشگاه سپاهان به سيدمهدي رحمتي و انجــام هرگونه مذاكره و توافق بين طرفين ابراز بي اطلاعي كردند. يكي از تبعات شكست سنگين استقلال مقابل العين، خبرسازي و شــايعه پراكنيهاي نقــل و انتقالاتي در خصــوص اين تيم و بخصوص در مورد بازيكنان بزرگتر آبيها بود. شــايعه عجيبي كه در فضاي مجازي منتشر شد و دســت به دست چرخيد و واكنشهــاي مختلفــي از ســوي اهالي فوتبال و هواداران استقلال را در بر داشت، مذاكرات محرمانه ســيدمهدي رحمتي دروازهبان آبي پوشــان با تيم ســپاهان اصفهان بود. شــايعهاي كه استقلاليها تا قبل از رســيدن به فرودگاه امام خميني )ره( از آن بي اطلاع بودند. مسوولان تيم استقلال كه در تهران از انتشار اين شايعه مطلع شــده بودند، نه تنها حسابي از اين خبر متعجب شــدند بلكه آن را تكذيب و اعــلام كردند كه رحمتي بــا هيچ تيمي مذاكره نداشته است. در اين خبرها آمده بود كه دليل اصلــي تمايل رحمتي براي جدايي از اســتقلال ميتواند بازگشــت پژمان منتظري به جمع آبي پوشان باشد كه البته در نهايت اين شــايعه از ســوي اســتقلاليها تكذيب شده است. رحمتي قرارداد ســه سالهاي با اســتقلال دارد و بعيد به نظر ميرســد كه از اين تيم جدا شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.