معمای كاوه و امید ادامه دارد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

اســتقلال در حالي درصدد تمديد قــرارداد اميد ابراهيمــي و كاوه رضايي اســت كه براي حفظ آنها كار ســختي دارد. اســتقلال در حالــي مذاكــره با بازيكنــان مورد نظر منصوريــان را آغاز كرده كه ســرمربي آبيها تاكيد ويژهاي به حفظ اميد ابراهيمــي و كاوه رضايي دو بازيكن تاثيرگذار تيمش دارد، با اين حال مســوولان استقلال براي حفظ اين دو بازيكن كار آساني ندارند.

يكي از مسوولان باشگاه استقلال به اين نكته اشاره كرده است كه ابراهيمي و كاوه براي ماندن در اين تيم مبلغ بالايي را پيشــنهاد دادهاند و حــالا بايد منتظر ماند و ديد روند مذاكرات استقلال با اين دو بازيكن به كجا خواهد رسيد.

دو بازيكني كــه منصوريان براي ماندن آنها پافشــاري ميكند در فصل شــانزدهم بيشــترين بازي را براي اين تيــم انجــام دادند و نقــش موثري در نتيجه گرفتنهاي اســتقلال داشــتند. نبود اميد در بازي بــا العين خودش را بدجور نشــان داد و منصوريان ميداند اگر اين بازيكنان از استقلال بروند براي جايگزيني آنهــا به زحمت خواهد افتاد به همين دليل اولويت سرمربي استقلال اين اســت كه تا آنجايي كه امكان دارد ايــن دو بازيكن را در اســتقلال حفظ كند. بايد ديــد نتيجه مذاكرات طرفين چه ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.