استقبال از كاروان شکست خورده

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

اســتقلال پس از ورود به فرودگاه امــام خمينــي)ره( با اســتقبال خوب هوادارانش مواجه شــد. اســتقلال پس از شكست ســنگين مقابل العين امارات سهشنبه شب از طريق فرودگاه حضرت امــام خمينــي )ره( به تهران رســيد. استقلاليها بعد از وارد شدن به فرودگاه با جمعيت قابــل ملاحظهاي از هواداران خود مواجه شــدند كه براي استقبال از آنها و دلجويي از بازيكنان خود را به آنجا رســانده بودند. هواداراني كه در فرودگاه حضور داشتند دقايقي بازيكنان و اعضاي كادر فني تيم شــان را تشــويق كردند. واكنش هواداران استقلال در استقبال از تيم شان بعد از آن شكست سنگين باعث شد تا آبي پوشان هم شگفت زده شوند. آبي پوشــان در آخرين ديدار فصل خود در يك بازي آسيايي مقابل تيم العين به ميدان رفتند و با پذيرفتن شكست 6 بر يك مقابل اين تيم از راهيابي به جمع 8 تيم برتر آسيا بازماندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.