كار سخت آبیها براي جذب ماشاریپف

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

باشگاه اســتقلال كار بسيار سختي براي جذب ماشاريپف، هافبك اين فصل لكوموتيو دارد. اســتقلاليها قصد دارند در نقل و انتقالات تابســتاني ماشاريپف را جذب كننــد اما هجوم واســطهها به ماجــراي اين انتقــال همه چيــز را در هالــهاي از ابهام قرار داده اســت. گفته ميشود باشــگاه پاختاكور مبلغي را براي رضايتنامه اين بازيكن درخواســت كرده كه پرداخت آن از توان اســتقلال خارج است و با اين شرايط بايد اين انتقال مهم را منتفي دانست. ماشاريپف در اين فصل به صورت قرضي از پاختاكور به لكوموتيو آمد و حالا اســتقلال براي جذب او بايد با پاختاكور وارد مذاكره شــود كه قيمت بالاي رضايتنامه اين بازيكن كار جذب او را بسيار سخت كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.