العینيها نتیجه را باور نميكنند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

رييــس هيات مديره باشــگاه العين امــارات ميگويــد: «ســال فوقالعادهاي داشــتيم. پيروزي در بــازي پاياني لذت زيادي داشــت، اينكه توانســتيم به جمع هشــت تيــم برتر آســيا برســيم اتفاق خوشايندي اســت اما يك مساله نيز ما را ناراحت كرد و آن خروج لي ميونگ بازيكن كرهاي العين اســت. اين بازيكن در مدت زمان حضور خود در العين موفق شد يكي از عوامــل موفقيت تيم باشــد.» او درباره نتيجه ديدار برابر اســتقلال ميگويد : «در حقيقت هيچ يك از ما تصور اين نتيجه را نداشتيم و تصور نميكرديم بتوانيم اينگونه به پيروزي برسيم ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.