قرارداد برانکو غير قانوني است؟

Iran Varzeshi - - چرا جادوگر با نفتیها توافق نكرد؟ -

از حدود دو ســه هفته قبل بحــث ماليات قرارداد برانكو در رســانههاي ورزشي مطرح بوده و اينكه باشگاه پرســپوليس هنوز اين ماليات را پرداخت نكرده اســت. برانكــو در مصاحبه اخير خود در ايــن باره گفته: « فكر نميكنم مشكل خاصي وجود داشته باشد. همه چيز در قرارداد من روشن و شفاف اســت. در قرارداد من كه به امضاي من و مسووالن باشگاه رسيده خيلي شفاف عنوان شــده كه باشگاه پرسپوليس بايد ماليات من را بپردازد و فكر نميكنم حرف ديگري الزم باشد عنوان كنم.»

اين حرف برانكو كه بســيار شــفاف بيان شد، قابل بررسي است، چرا كه در تاريخ دوشنبه 12 اسفند 13۹2 مهدي تــاج نايب رييس آن زمان فدراســيون فوتبال و رييس ســازمان ليگ فوتبال ايــران، در نامهاي به كليه باشــگاهها و هياتهاي فوتبال، هرگونه تعهد باشگاهها به پرداخت ماليات بازيكنان و كادر فني را ممنوع اعالم كرد.

اين نامه در حالي در ســال 13۹2 به باشگاهها ابالغ شده كه برانكو با پرسپوليس در تاريخ ۹4/1/17 قرارداد بسته و به اين ترتيب اگر ادعاي برانكو درست باشد عمال قرارداد وي با پرسپوليس غير قانوني است و اين موضوع به زودي محل دعواي فدراســيون، پرسپوليس و برانكو خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.