پهلوان: هر چه كيروش خواست اجرا كردم

Iran Varzeshi - - چرا جادوگر با نفتیها توافق نكرد؟ -

احسان پهلوان نيز نخستين بازي ملي خود را مقابل مونته نگرو انجام داد. او كه 23 ســاله اســت و عضو باشــگاه ذوبآهــن در دقيقه 66 جانشين سردار آزمون در تركيب تيم ملي شد.

پهلوان در خصــوص ديدار برابر مونته نگرو ميگويد: «مسابقه بسيار مهمي را در راه آمادگي براي مســابقه آتي خود مقابل ازبكســتان انجام داديم. مــا از اردوي اتريــش تاكنون خوب كار ميكنيم. مقابل مونته نگرو هم بســيار مهم بود كه به كارمان ادامه بدهيم. من از اين موضوع كه براي نخســتين بار براي تيم ملي به ميدان رفتم بســيار خرسندم. ســعي كردم هرآنچه كه مربي از من خواسته بود، انجام بدهم. اكنون زمان ادامه دادن كارمان و تمركز روي مســابقه با ازبكســتان است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.