سه جاي خالي در فهرست پرسپوليس

Iran Varzeshi - - چرا جادوگر با نفتیها توافق نكرد؟ -

در صورتي كه باشــگاه پرسپوليس نام آرام طبــع، كرمي و نريمان جهان را از فهرســت خود خارج كند در فهرست بزرگســال خود ســه جاي خالي خواهد داشــت كه گفته ميشود، اين سه جاي خالي با حضور قريب به يقين ســيامك نعمتي، اميد عاليشاه و احمد نوراللهي پر خواهد شد.

البته با توجه به پيشــنهادهايي كه بازيكناني مثــل رفيعي، اميري، طارمي، بيرانونــد و كاميابي نيا دارند، جدايي هر كدام از اين نفرات ميتواند باعث شــود فهرست بزرگســال جاي خالي بيشتري داشته باشد و باشــگاه پرسپوليس براي جذب بازيكن جديد اقدام كند.

از ســوي ديگــر 5 بازيكــن جوان پرســپوليس براي فصل بعد در فهرست بزرگســال اين تيم قرار خواهند گرفت و قرار است به اين فهرست نفرات جديدي اضافه شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.