سبقت از گوچي، تساوي با پيوس

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - امير اسدی ‪Amir Asadi‬

سردار آزمون تنها 22 سال دارد. او متولد دي ماه 1373 است و با توجه به سن و سال و حفظ همين روند قادر است حتي به ركورد علي كريمي 38( گل)، جواد نكونام 39( گل) و كريم باقري 50( گل) يورش ببرد. حساب علي دايي البته با بقيه جداست. او 109 گل ملي به ثمر رسانده و آزمون تا سالها بايد گل بزند تا ركورد جاودانه او را تصاحب كند. اتفاقي كه البته وقوع آن با حفظ همين روند و ثبات آزمون در تيم ملي چندان بعيد نيست. آزمون در شرايطی به اين ركوردها نزديك میشود كه در اوج آمادگی هم نيست و بیشك اگر در فرم بدنی مطلوبتر قرار بگيرد گلهای حساستری هم برای تيم ملی فوتبال ايران به ثمر خواهد رساند. آزمون سرشار از انگيزه و ميل به گلزنی است.

دو گل در يــك بازي تداركاتي، آمار ســردار آزمــون را جذابتر كرد. آماري كــه او در تيم ملي ساخته و به نام خودش نوشته. مهاجمي 22 ساله كه چهل و هفت و چهل و هشــتمين گل خود را در تيمهاي ملي از نوجوانان گرفته تا بزرگساالن به ثمر رســاند تا ركوردهــاي جديد از خود بر جا بگذارد.

ســردار وقتي 15 ســاله بود نخستين بار در تركيب تيــم نوجوانان به ميدان رفت و با گلهاي فراواني كه به ثمر رســاند همه را اميدوار به ظهور مهاجمي در قامــت دايي كرد. مهاجمي كه بيايد، پا جــاي دايي بگذارد و دروازههــا را يكي پس از ديگري فرو بريزد.

آزمــون در تيم نوجوانان آمــاري فوقالعاده از خــود بجا گذاشــت. او در 6 بازي 7 گل به ثمر رســاند تا روزهاي با شكوهي را در اين تيم پشت ســر بگذارد. پله بعــدي آزمون، حضــور در تيم جوانان يا همان زير 20 ســال بــود. تيمي كه از دل آن بازيكنان بزرگي به ســطح نخست فوتبال ايران رســيدند. بازيكناني نظير ســردار، عليرضا جهانبخش، بهنام برزاي، حســين كنعاني زادگان، حسين مرادمند و البته احسان پهلوان.

آمار ســردار در تيم جوانان نيز رويايي بود. او در 19 بازي 19 گل سرنوشــت ساز به ثمر رساند تا ســري بين سرها پيدا كند و راهي روسيه شود. درخشش سردار در تركيب تيم جوانان، بخصوص مسابقات سنپترزبورگ باعث شد تا مديران روبين كازان ســراغش بيايند و ستاره جوان فوتبال ايران را شكار كنند.

آزمون ســپس همزمان به عضويت تيمهاي ملــي و البته المپيك ايران در آمد. او در مقدماتي المپيك ريو در 4 بازي 4 گل وارد دروازه حريفان كــرد. يعني به ازاي هر بازي يــك گل. او در تيم ملي نيز گلهاي بسياري به ثمر رساند كه آخرين آنها مربوط ميشــود به بازي مقابل مونته نگرو كه ســردار دو گل زيبا به ثمر رساند تا زمينهساز برد تيم ملي در اين بازي تداركاتي شود.

آزمون در تيمهاي ملــي، روي هم 54 بازي انجام داده و 48 گل به ثمر رسانده. آماري نزديك به يك گل در هر بازي كه يك ركورد جالب براي فوتبال ايران محسوب ميشود. اگر آمار سردار در تيمهاي پايه را از بزرگساالن جدا كنيم، او در 25 بــازي ملــي 18 گل وارد دروازه حريفان كرده و در رده ششــم بهترين گلزنان تاريخ تيم ملي قرار گرفته.

قبل از بازي مقابل مونته نگرو، آزمون در 24 بازي 16 گل به ثمر رســانده بــود. او با اين تعداد گل، در رده هشتم جدول بهترين گلزنان تيم ملي قرار گرفته بــود. دو گل به مونتــه نگرو كه يكي از ديگري زيباتر بود باعث شــد تــا آزمون از رضا قوچان نژاد ســبقت بگيرد و البته به فرشاد پيوس برســد. آزمون اگر يك گل ديگر به ثمر برســاند، از پيوس پيشــي ميگيرد و به صورت مشترك با غالمحســين مظلومي، رده پنجــم جدول بهترين گلزنان تيم ملي را تصاحب ميكند.

سردار آزمون تنها 22 سال دارد. او متولد دي ماه 1373 اســت و با توجه به سن و سال و حفظ همين روند قادر است حتي به ركورد علي كريمي 38( گل) جــواد نكونــام 39( گل) و كريم باقري 50( گل) يورش ببرد. حســاب علي دايي البته با بقيه جداســت. او 109 گل ملي به ثمر رسانده و آزمون تا ســالها بايد گل بزند تا ركورد جاودانه او را تصاحــب كند. اتفاقي كه البته وقوع آن با حفظ همين رونــد و ثبات آزمون در تيــم ملي چندان بعيد نيست.

آزمــون پــس از دو گلي كــه وارد دروازه مونتــه نگرو كرد، نه تنها طلســم گل نزدن در تيم ملي (سال )1396 را شكست كه نشان داد براي بازي با ازبكســتان انگيــزه فرواني دارد تا زمينه يك برد ارزشــمند ديگــر براي تيم ملي را فراهــم كند. براي آزمون چــه بهتر كه گل صعود تيم ملي به جــام جهاني 2018 را وارد دروازه ازبكستان كند. او ميتواند، به شرطي كه موقعيت گل به دست بياورد و روز خوب خود را پشت سر بگذارد.

روبين كازان و سلتيك، مشتريهاي آزمون

دوباره نقل و انتقاالت آغاز شــد و دوباره نام سردار آزمون سر زبانها افتاد. سردار اين روزها با پيشنهادهايي از چند تيم اروپايي مواجه شده. بنا به گزارش يكي از مقامات ارشــد باشگاه روستوف روســيه، قربان بردي اف حداقل 8 بازيكن كنوني روســتوف را به روبين كازان خواهــد برد. اين 8 بازيكن عبارتند از: سوســالن دژانوف (دروازهبان)، ســزار ناواس (مدافع)، والديمير گرانات (مدافع)، فــدر كودراشــوف (مدافــع)، كريســتيان نوبوا و آلكســاندرا آروخيــن (هافبك)، ســردار آزمون و ديميري پلوز (مهاجم). قربان بردي اف، سرمربي روســتوف چند روز پيش دوباره به باشگاه روبين كازان برگشت. از همان زمان بازگشت بردي اف به روبين كازان اخبار بازگشــت سردار آزمون به اين باشگاه مطرح شد. همچنين رسانههاي اسكاتلندي از عالقه ســران باشگاه سلتيك براي جذب سردار آزمون خبر دادهاند، چرا كه موســي دمبله مهاجم گلزن ســلتيك، يكي از اهداف تابســتاني ميالن ايتاليا لقب گرفته و با مبلغي فراوان به ســن سيرو نزديك شــده اســت. روزنامه سان اســكاتلند در خبري اختصاصي، از عالقــه براندن راجرز، مربي ســابق ليورپول به «زالتان ايرانيهــا» خبر داد و از 12 گل فصل پيش ســردار نوشــت. اين رسانه همچنين مدعي شد كه سلتيك بايد با باشگاههايي چون اورتون، ويارئال، التزيو و چند باشگاه روسي براي به خدمت گيري آزمون رقابت كند.

دو گل به مونته نگرو كه يكي از ديگري زيباتر بود باعث شد تا آزمون از رضا قوچان نژاد سبقت بگيرد و البته به فرشاد پيوس برسد. آزمون اگر يك گل ديگر به ثمر برساند، از پيوس پيشي ميگيرد و به صورت مشترك با غالمحسين مظلومي، رده پنجم جدول بهترين گلزنان تيم ملي را تصاحب ميكند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.