ليگبرترايران،هفتمآسيا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

راميــن رضاييان در طول فصل كابوسوار با پرســپوليس از تركيب تيم ملي هم دور شد و كارلــوس كیروش در نخســتين بازي دور برگشــت مرحله مقدماتي جــام جهاني مقابل قطــر او را روي نيمكــت قــرار داد و تا پايان مســابقه به زمين نفرســتاد. اين مدافع راست در بازي برابر چين از دقيقه 80 جانشــين وريا غفوري شد و در ســمت راست خط دفاعي به

با اعالم رســمي ســايت كنفدراسيون فوتبال آســيا ليگ برتر فوتبــال ايران يك رده در آســيا صعود كــرد و در رده هفتم ليگهاي برتر قاره كهــن قرار گرفت. نكته قابــل توجه اينكه جمعه گذشــته ســايت ‪global football ranks‬ زودتــر از سايت ایافسی رنكينگ ليگهاي آسيايي را اعالم كرده بود كه بر اساس آن نيز ليگ برتر فوتبال ايران با يك رده صعود و گرفتن جايگاه استراليا در رده هفتم قرار گرفته بود. با اين حال سايت ایافسی همين رنكينگ را اعالم و صحت اطالعات ســايت global ‪football ranks‬ را تأييد كرد. با اين حال نكته قابل توجه اين اســت كه ليگ ايران با كســب امتياز 69/579 با وجود صعود يك ردهاي در ردهبندي تيمهاي غرب آسيا نيز همچنان چهارم اســت و اين موضوع يعني اينكه در صورت توزيع ســهميههاي جديد بــراي فصل بعــدي ليگ قهرمانان آســيا، سهميههاي كشــورمان همچنان 2+2 باقي خواهد ماند. گفتني اســت تــا پيش از اين به ردهبنــدي، رنكينگ فني يا MA اطالق ميشــد و اين زماني بود كــه 30 درصد از امتياز كشــورها به عملكــرد تيمهاي ملي اختصاص داشــت اما با كسر شدن سهميه عملكــرد ملي و كاهش آن تــا 10 درصد، ايــن رنكينگ بايد به نام رنكينگ ليگهاي آسيايي تغيير نام داده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.