پوالدي به بانكوك تايلند پيوست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازيكن پيشــين تيم ملــي فوتبال كشــورمان پــس از 3 فصــل بــازي در الشــحانيه قطر راهي ليگ تايلند شــد. باشــگاه بانكــوك يونايتد كــه در ليگ برتر تايلند حضــور دارد جهت حضوري قدرتمند در نيمفصــل دوم اين رقابتها مهــرداد پــوالدي را به خدمــت گرفت. مهرداد پــوالدي پس از پايان جامجهاني 2018 روســيه راهي تيم الشحانيه قطر شــد و 3 فصل براي اين تيــم در ليگ ســتارگان و دســتهدوم قطر بازي كرد. بازيكن پيشــين تيم ملــي از اين پس با پيراهن تيم بانكوك يونايتد در ليگ برتر تايلند به ميدان ميرود. بانكوك يونايتد تا پايان هفته هفدهم ليگ برتر تايلند با 29 امتياز در رده ششم جدول ردهبندي قرار دارد. پيش از اين گفته ميشــد مهرداد پوالدي با وجود ســقوط الشحانيه امكان دارد به همكارياش با اين تيم ادامه دهد اما اين بازيكن ســابق كشورمان براي بار دوم با الشــحانيه به ليــگ پايينتر قطر نرفت تا ســر از تايلند در بياورد. پوالدي به خاطر ســرباز فراري بودن نميتواند به كشــورمان مراجعت كند و بعد از جدايي از تيم ملي در چهار سال گذشته هنوز به كشور بازنگشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.