غرامت به جيووا هرگز

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مســوول حقوقي فدراسيون فوتبال تأكيد كرد كه اين فدراســيون پيرامون حامــي مالي پيشــين البســه تيمهاي ملي غرامتي به شــركت جيووا نميدهد. صفــيا... فغانپــور، مســوول حقوقــي فدراسيون فوتبال درباره برخي شايعات پيرامــون حامي مالي ســابق پوشــاك تيمهــاي ملي اينطــور توضيح ميدهد: «فدراســيون فوتبال جمهوري اسالمي ايران در يك سال اخير با رويكرد جديدي نسبت به پروندههاي حقوقي و همچنين قراردادهاي داخلي و خارجي منعقد شده بازنگري كرده است. از جمله اين موارد، موضوع قرارداد جيووا بوده كه تا اينجاي كار با نماينده تام االختيار اين شــركت نشستهاي مختلفي داشتهايم. البسهاي كه جيووا در اختيــار تيمهاي ملي قرار ميداد، از نظر كيفيت از شرايط مطلوبي برخوردار نبود و نماينده شــركت هم در جلساتي كه داشــتيم اين را پذيرفت. به همين دليل با نماينده شــركت در ايران مذاكرات متعددي داشتيم و به توافقات خوبــي رســيديم.» او حرفهايــش را اينطور ادامه ميدهد: «بحثهاي مطرح شــده پيرامون رقم 10 ميلياردي بابت فســخ قرارداد با جيووا عاري از واقعيت اســت و خود جيووا هــم چنين بحثي را مطرح نكرده اســت. در اين شــرايط مشخص نيســت در برخي اخبار چگونه چنين مواردي مطرح ميشــود. بهعنوان مســوول حقوقــي فدراســيون فوتبال ميگويــم كــه در اين پرونــده، نه تنها بحث پرداخت غرامت از سوي فدراسيون فوتبال مطرح نيســت، بلكه در نهايت با جيووا به صورت مسالمتآميز موضوع را حل و فصل خواهيم كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.