محرمي:‌بلندپروازم‌و‌به‌تيم‌ملي‌فکر‌م‌يكنم‌‌‌

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

صادق محرمي ميگويد اعتماد برانكو بــه او باعث موفقيتش شــد: «آقاي برانكو در آن مقطع تحت فشــار هــواداران ماند و بــه من اعتماد كــرد و در حالي كه نظر هواداران و رســانهها و پيشكســوتان روي آقاي رضاييان بود وظيفه و مســووليت مرا ســنگينتر كرد. در نيمفصل اول كه كمتر بازي ميكردم ايشــان بارها با من صحبت كرد. بــه من ميگفتند بايد صبور باشــم. بايــد تمرين كنم و تمريــن و تمرين. اين چيــزي بود كه بارها به من گفتند. شــايد اگر در آن مقطع با من صحبت نميكردند خيلي چيزها تغيير ميكرد اما همان باعث شــد تا انگيزهام زياد شــود. از ايشان بابت اعتمادي كه به من داشتند تشكر ميكنم و اميدوارم به بهترين شــكل بتوانم اعتماد ايشان را همچنان حفظ كنم و به آن پاسخ مثبت بدهم.»

مدافــع راســت موفق پرســپوليس ميگويــد: «اينكــه بگويم به تيــم ملي و حضور در جمع مليپوشــان در اين مقطع فكر نميكردم درســت نيست. به هرحال هر بازيكني در هر كيفيتي سقف آرزويش حضور در تيم ملي اســت. من تمام تالشم را در وهله اول براي موفقيت پرســپوليس انجــام دادم و اينكه بخواهم با اين كيفيت به تيم ملي برسم نيز به نظر آقاي كيروش بستگي دارد. هر مربي انتظاري متفاوت از بازيكنــان خود دارد و من نيز هيچ وقت از مسيري كه در پيش گرفتهام كوتاه نميآيم و به بلندپروازيام ادامه خواهم داد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.