محروميت‌طارمي‌توسط‌فيفا؛دروغ‌بود‌

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در روزهاي تعطيلي شايعه محروميت طارمي باعث نگراني هواداران پرســپوليس شد كه البته از اســاس درست نبود. صمد ابراهيمــي وكيل مهدي طارمــي در مورد شايعه محروميت يكساله اين بازيكن در پي شكايت ريزه اسپور به فيفا گفت: «مجازات فسخ قرارداد برابر بند سه ماده 17 مقررات نقلوانتقــاالت فيفا چهار مــاه محروميت است. يك سال را از كجا آوردهاند؟ پرونده مهــدي طارمي تازه به اتــاق حل اختالف رفته و شايد يك ســال زمان ببرد تا زمان رســيدگي به آن فرا برســد. نميدانم اين اخبار را از كجــا ميآورند؟» وكيل مهدي طارمي همچنين گفت: «دوره حمايت شده قــرارداد طارمي از تاريخ 2۰16/7/19 بوده و در صورت صدور ITC شــروع ميشــد. طارمــي دو روز قبــل از آن تاريخ به ايران برگشــته است و در اين صورت فسخ خارج از دوره حمايــت شــده اصــال محروميت ندارد.» پرونده ريزه اســپور – طارمي يكي از پروندههاي مفتوح پرسپوليس در كميته انضباطي فيفاســت كه نزديك به 9 ماه در جريان بوده است. آخرين خبر اين است كه از سوي طارمي هم مســتندات و مداركي ارســال شده و در اتاق حل اختالف فيفا به اين موضوع رسيدگي خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.