باشخصمشكلدارندنهباسامانههواداري

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

هفته گذشته و قبل از تعطيالت در بحبوحه بحثهاي مربوط به اســتعفا يا پايان كار طاهري كه با مشــكالت او و حامي مالي ارتبــاط عميقي پيدا كرده بود، سرپرســت باشگاه پرســپوليس با ارســال نامهاي براي مســوول شركت نگاه پردازان امين ســيماي كيش يعني شخص شيرازي اعالم كرد تمايلي براي ادامــه همكاري با اين شــركت ندارد و البته خواســتار شفاف شــدن وضعيت مالي قرارداد و پرداخت هاست.

به دنبــال اين اتفاق و در پي علني شــدن مشــكل پرســپوليس با حامي مالياش كه ظاهرا مســووليت ســامانه هــواداري را هم برعهده داشــت برخي هواداران شروع به لغو عضويت خود در اين سامانه كردند.

اين اتفاق در پي تبليغات در فضاي مجازي و به دنبــال حمايت از طاهري و جلوگيري از اســتعفاي ايشان صورت گرفت اما باشــگاه خيلي زود دست به كار شــد و با انتشار بياينهاي اعالم كرد با شــخص شيرازي مشــكل دارند نه با سامانه هواداري. در اين بيانيه آمده بود ســامانه هواداري زير نظر شركت همراه اول اداره ميشــود و هــواداران با ادامه فعاليت در اين ســامانه به باشگاه شان كمك كنند. طاهري هم در مصاحبهاي گفت: «اين سامانه متعلق به خود باشگاه اســت و از همه عزيزان درخواست دارم در اين سامانه بمانند و دايما بايد تقويت شــود تا اعضاي آن بيشــتر شوند. يكي از محورهــاي گفتوگــوي بنده با وزير ورزش توسعه همين ســامانه هواداري بود كه اميدواريم به زودي انجام شود.»

طاهري همچنين گفــت: «همراه اول با بســتري كه به صورت نرم افزاري و ســخت افــزاري فراهم كرده اســت كمكهاي مردمي را جمعآوري ميكند و از طريق حامي مالي در اختيار ما قرار ميدهد و رابطه بســيار خوبــي با اين اپراتور داريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.