پورعل ‌يگنجي‌برود،‌سروش‌بازيکن‌السد‌مي‌شود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بعد از منتفي شــدن مســاله انتقال ســروش رفيعي بــه تيم دســته دومي آلمان بحث حضور ايــن بازيكن در ليگ ستارگان قطر جدي شــد. رفيعي بعد از بازي با لخويا همراه پرسپوليس به تهران برنگشــت تا حضورش در قطــر احتمال پيوســتن به يكي از تيمهاي اين كشــور را پررنگ كند. در اين ميان ســايتهاي قطري هم اعالم كردند السد خواستار به خدمت گرفتن اين بازيكن است اما اينكه چقدر ميتوان اين انتقال را قطعي تصور كرد مشخص نيست. نكتهاي كه در اين ميان ميتوان به آن اشاره كرد اينكه السد از مدتها قبل هر چهار ســهميه خارجي خود را پر كرده و با حضور پورعليگنجي از ايران، ژاوي از اسپانيا، حمرون و بونجاح از الجزاير ديگر ســهميهاي براي بازيكن خارجي جديد نــدارد. در اين ميان بعيد اســت ژاوي از ليســت بازيكنان خارجي كنار گذاشته شود و دو بازيكن الجزايري هم به تازگي با السد قرارداد امضا كردهاند. پس فقــط مرتضــي پورعليگنجي باقي ميماند كه مهلت قراردادش تمام شــده و ظاهرا از ليگهاي اروپايي هم پيشنهاد دريافت كرده اســت. اگرچه مســووالن السد براي تمديد قرارداد با مدافع ايراني اســتقبال كردهاند اما مدافع مليپوش به همراه شــاگردان كيروش آماده بازي با ازبكستان ميشــود و جوابي براي تمديد قرارداد نداده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.