سياست‌وزارتخانه‌حمايت‌از‌طاهري‌است

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در روزي كه طاهري با وزير ورزش جلسهاي مفصل برگزار كرد محمدرضا داورزني معاون توسعه ورزش قهرماني و حرفهاي وزارت ورزش و جوانان هم در مصاحبهاي گفت: «با توجه به نتايج و دستاوردهاي خوب و قابل توجه باشگاه پرســپوليس كه حاصل زحمات بازيكنان، ســرمربي، كادر فني، هيات مديره، مديرعامل و حمايت هواداران اين باشــگاه بوده اســت، سياســت كلي وزارت ورزش و جوانــان حفــظ و ابقاي آقاي علياكبر طاهري در راس اين باشــگاه است و ما همچنان از او در مديريت پرسپوليس حمايت ميكنيم.» داورزني با تاكيد بر اينكه وزارت ورزش در حوزه مربوط به تعيين و قرارداد پرســپوليس و اســتقالل با حاميان مالي ورود نميكند و ايــن موضوع در حيطه اختيارات مديرعامل و هيات مديره است، با رد شايعه اختالف با طاهري گفت: «باشگاه پرســپوليس در جمع هشــت تيم برتر ليگ قهرمانان آسياســت و در شرايط حساسي قرار دارد و الزم است آرامش كامل در اين باشگاه حكمفرما باشد، در شــرايطي كه فصل نقل و انتقاالت در پيش است و به لحاظ مديريتي باشگاه نياز به اقدامات مدبرانه دارد برخي با شــايعهپراكني قصد ضربه به پرسپوليس را دارند و الزم است در اين زمينه هوشياريهاي الزم وجود داشته باشد.»

امروز قرعهكشي مرحله يك چهارم نهايي لیگ قهرمانان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.