العين‌يا‌يکی‌از‌عربستاني‌ها؛‌كداميك‌حريف‌ پرسپوليس‌م‌يشوند؟‌

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

قرعهكشــي مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آســيا امروز در مالزي انجام خواهد شد و پرسپوليس بهعنوان تنها نماينده ايران در اين مرحله حريفش را خواهد شــناخت. شاگردان برانكو در اين مرحله يا به مصاف تيم العين امارات خواهند رفت يا بايد به مصاف يكي از دو تيم الهالل يا االهلي عربســتان بروند. در صورتي كه پرسپوليس با العين ديدار كند دو بازي رفت و برگشت در تهران و امارات برگزار خواهد شــد اما در صورت رويارويي با تيمهاي عربستاني هر دو بازي در كشور ثالث برگزار خواهد شد. باشگاه پرسپوليس هنوز در مورد ميزباني از تيمهاي عربســتاني موضع رسمياش را اعالم نكرده و منتظر مشخص شدن حريف مرحله يك چهارم نهايي است. به نظر ميرسد كيفيت االهلي عربستان نســبت به دو تيم ديگر اين مرحله پايينتر باشــد و حريف مناســب تري براي پرســپوليس به نظر ميرسد. از طرفي اين تيم هوادار زيادي ندارد و با توجه به بازي در كشور ثالث نگران ميزباني آنها هم نخواهيم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.