ميزباني‌در‌آسياي‌ميانه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســايت ارم نيوز امارات نوشــته باشــگاه پرســپوليس از كنفدراســيون فوتبــال آســيا درخواســت كرده در صورت رقيب شــدن اين تيم بــا نماينــدگان عربســتان در مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا به جاي عمان، تركمنستان يا تاجيكستان را بهعنوان ميزبانش انتخاب كند. اين سايت اماراتي در ادامه ادعايش دليل درخواســت تغيير ميزباني از سوي باشگاه پرســپوليس را دماي باالي مسقط و دوري زياد آن از ايــران عنوان كرد كه هــواداران اين تيم نميتوانند براي حمايت تيمشان به آنجا بيايند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.