عادل مجللي در يكقدمي مدال كاپ سه جهاني قايقراني ماند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در رقابتهــاي قايقراني كاپ سه جهاني عادل مجللــي در كانوي تــك نفــره 200 متر با فاصلهاي نزديك از كسب مــدال بازماند. رقابتهاي قايقراني كاپ سه جهاني به ميزباني صربستان آغاز شده كه قايقرانهاي ايران در بخشهــاي مختلف به آب زدند.

در جريان اين مســابقات عــادل مجللي در كانوي تــك نفره 200 متر بــه فينال A صعود كرده بود و در بين 9 نفر اول مسابقات پارو زد. او در اين رقابت ميتوانســت به مدال برســد اما با فاصله كم چهارم جهان شــد. در اين مســابقه چك، بــالروس و ليتواني اول تا سوم شدند.

در كانوي دو نفره 500 متر كيا اسكنداني و علي اجاقي به آب زدند و به فينال B صعود كردند.

آنها در اين مســابقه چهــارم و در مجمــوع سيزدهم شدند.

كايــاك چهــار نفره ايــران با تركيــب فرزين اسدي، احمدرضا طالبيان، پژمــان قويــدل و علــي آقاميرزايي در بخش 500 متــر مســابقه دادند و به نيمهنهايي رسيدند اما اين قايق كشورمان از رسيدن به فينال بازماند.

در كايــاك هزارمتــر تك نفــره علي آقا ميرزايي و فرزين اســدي به فينال C رسيدند و دوم و چهارم شــده و در مجموع بيســتم و بيست و دوم جهان شدند.

در كانو تك نفره هزار متر كيا اســكنداني و علــي اجاقي بــه فينال B صعــود كردند و مقامهاي چهارم و هفتم را به دســت آوردند. ايــن دو قايقــران در مجمــوع ســيزدهم و شانزدهم شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.