كوالكوويچ: برد با اهميتي بود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم ملي واليبال ايران ميگويد جوانان تيم ايران در مســابقه برابر لهستان درخشــيدند و اميدوارم اين عملكرد خوب تداوم داشته باشد.

ايگور كوالكوويــچ بعد از پيروزي ايران برابر لهستان درباره نخستين برد شــاگردانش گفت: «بازي بسيار خوبي بود و تيم ايران توانست قهرمان جهان را 3 بر يك شكست دهد.»

او ادامــه داد: «اين پيــروزي در حالي به دست آمد كه سعيد معروف به دليل بيماري در مسابقه حضور نداشت و مجتبــي ميرزاجانپور نيــز در طول مسابقه مصدوم شد و ما در مجموع دو بازيكنمان را در اختيار نداشتيم.»

ســرمربي تيم ملي واليبال ايران به عملكرد خوب پاســور دوم ايران در اين مسابقه اشــاره كرد: «سال افزون در تمام طول مسابقه با لهستان بسيار خوب بــازي كرد. من به تواناييهاي او باور دارم. اميدوارم آنچه كه در زمين به همه نشان داد، تداوم داشته باشد و در آينده هم همينطور بازي كند.»

او بــا بيــان اينكــه از عملكــرد بازيكنانم راضي و خوشحالم ادامه داد: «از حضور تماشــاگراني كــه در اينجا براي تشويق ايران حضور پيدا كردند و همه ايرانيهايي كه اين مسابقات را از تلويزيون تماشا كردند، تشكر ميكنم.»

كوالكوويــچ همچنيــن گفــت: «اين بازي و اين پيــروزي براي ايران از اهميــت بااليــي برخوردار اســت و خوشــحالم كه بازيكنان جــوان ايران خوش درخشيدند. تمرينات سختي را كمتر از دو ماه برگزار كرديم.»

او با بيان اينكــه در لحظات آخر مجبــور به تغييــر تركيب تيــم ايران برابر لهســتان شدم ادامه داد: «به تنها چيزي كه فكر كــردم اين بود كه چه كســي ميتواند بهتر بــازي كند. دلم ميخواســت به فائزي، مسعود غالمي و ميرزاجانپــور فرصت بازي بيشــتري بدهم. ميرزاجانپور وسط بازي مصدوم شد اما جواد معنوي نژاد نقشاش را به خوبي ايفا كرد.»

ســرمربي تيم ملي واليبال ايران به شرايط خوب تمام مليپوشان اشاره كرد: «جواد خيلــي خوب تمرين كرد. اكثــر بازيكنان ايران تمريــن كرده و آماده بودند؛ البته زمان و فرصت براي اســتفاده از آنــان را پيــدا نميكردم. خودتان ديديد كه امروز نظري افشــار نتوانست زياد در زمين باشد اما حضور او در كنار ســاير بازيكنــان از اهميت بســيار بااليي برخوردار است چون از نظر ســني بزرگتر است و الگوي خوبي براي ســاير بازيكنــان از نظر اخالقي، تمريني و بازي كردن به شمار ميآيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.