صدرنشيني فرانسه، قعرنشيني آمريكا و دهمي ايران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهــاي هفتــه اول ليگ جهاني در نهايــت با هجده بازي به پايان رســيد. ديدارهايي كه در سه گروه مختلف برگزار شد و تيمها سه بازي نخست خود را انجام دادند. در گروه اول كــه ايران در آن قرار داشــت، برزيليها با دو برد و يك شكست ســه بر دو برابر لهستان، با هفت امتياز در صدر ايستادند و لهستان هم با پنج امتياز دوم شــد. ايتاليا و ايران هم با ســه امتياز سوم و چهارم شدند.

در گــروه دوم، بلژيكيهــا در كمال ناباوري باالتر از تيمهايي مثل صربســتان و آمريــكا و حتــي كانــاداي المپيكي، با هفت امتياز در صدر جدول ايستاد. جالب اينجاســت كه تنها باخت بلژيك با نتيجه ســه بر دو برابر كانادا به دســت آمد! در اين گروه صربســتان هم با شــش امتياز دوم و كانادا با چهار امتياز سوم شد. ديگر شــگفتي اين گروه هم قرار گرفتن آمريكا در انتهــاي گروه، بدون بــرد و با تنها يك امتياز بود. در گروه سوم هم كه فرانسويها حضور داشتند، توانستند با سه برد پياپي، موفقترين و تنها تيم ســه برده هفته اول لقب بگيرند. در اين گروه روســيه با تنها چهار امتياز دوم شــد، بلغارســتان با سه امتياز ســوم شد و شــاگردان والسكو در آرژانتين هم با دو امتياز در جايگاه چهارم قرار گرفتند.

در آخر و در رده بندي هر دوازده تيم اين رقابتها كه در نهايت هم بر اســاس همان راهي فينال ميشــوند، فرانسه با 9 امتياز در صدر قرار دارد و بلژيك و برزيل دوم و سوم هســتند. در انتهاي گروه هم تنهــا تيم بدون برد يعنــي آمريكا حضور دارد كــه پايينتر از آرژانتيــن قرار دارد. ايران نيز هم امتياز با ايتاليا و بلغارستان، با سه امتياز در رده دهم قرار دارد.

در پايــان ديدارهای اين مرحله، پنج تيم پايانی به همراه تيم ميزبان كه برزيل خواهد بود، شش تيم نهايی مرحله فينال را تشكيل می دهند.

تيم ايــران برای قرار گرفتن در جمع اين شش تيم بايد بتواند از سه ديدار آينده خود كه در تهران برگزار می شود حداكثر امتياز را كسب كند و فيناليست شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.