معنوي نژاد: لهستانيها مغرور شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دريافت كننده تيم ملي واليبال ايران ميگويد: «از اينكه توانستم در ديدار برابر لهســتان عملكرد خوبي داشــته و مفيد باشم، خوشحال هستم.»

محمدجواد معنوينــژاد كه يكي از بهترين بازيكنان ايران بود، پس از پيروزي 3 بر يك برابر لهستان گفت: «تيم ايران از 14 بازيكن تشكيل شده است و همه بايد بــه موفقيت تيم ملي كمك كنند. خدا را شكر در بازي برابر لهستان عملكرد خوبي داشتم و توانســتم كمك كنم تا ايران به پيروزي برسد.»

او در مورد تغييراتي كه در تيم ايران ايجاد شــد و يكي از آنهــا هم آمدنش به زمين مســابقه بود نيز گفــت: «ايران در چند ســال اخير هميشــه برابر لهستان كري خاصي داشــت. آنها بازي را خيلي خوب شــروع كردند و به نوعي غرور آنها گرفت. در طرف مقابل بازيكنان ايران هم خيلي زود به خود آمدند و توانستيم بازي را برگردانيم و به پيروزي برسيم.»

دريافت كننده تيم ملي واليبال ايران همچنين گفت: «انصافا تيم لهســتان هم عملكرد بســيار خوبي داشت و نميتوان گفت كه در ستهاي دوم، سوم و چهارم ضعيف شدند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.