قضاوت بانوي ايراني در فينال

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي قهرماني پينگ پنگ انفرادي زنان جهان با قهرماني ورزشكار چيني به پايان رســيد؛ نكتهاي كه در اين ميان بــراي ورزش ايران اهميت دارد، قضاوت بانوي ايران در ديدار فينال است.

در فينــال رقابتهاي انفرادي پينگ پنگ زنان دو ورزشــكار چيني به مصــاف يكديگر رفتند و در پايان دينگ نينگ در يك مســابقه مهيج و ديدني موفق شد با نتيجه 4 بر 2 ژويو لينگ را شكســت دهد و مدال طالي جهان را كسب كند.

اين نتيجه در شــرايطي به دست آمد كه سيمين رضايي از ايران قضاوت اين مسابقه را بر عهده داشــت. تيم ملي پينگ پنگ بانوان ايران با تركيب ندا شهســواري، مهشيد اشتري، صبا صفري و مريم صامت نيز در اين رقابتها حضور داشتند كه در مراحل اوليه رقابتها با شكست مقابل حريفان از دور مسابقهها كنار رفته بودند.

رقابتهاي جهاني شطرنج نونهاالن

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.