اندونزي جام جهاني بسكتبال را میخواهد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فدراســيون جهاني بسكتبال فهرست اوليه كشــورهايي كه بــراي ميزباني جام جهانــي3202 ثبتنام كردهانــد را اعالم كرد. كشورهايي كه خواهان برگزاري جام جهاني بســكتبال هستند بايد تا پايان ماه آگوست به طور رسمي نامزدي خود براي گرفتن ميزباني اين مسابقات مهم در سال 2023 را اعــالم كنند كــه تا كنون برخي كشــورها اين كار را انجام دادهاند. فيبا نام كشــورهاي ثبتنام كرده را معرفي كرده كه آســيا، آمريكا و اروپا در بين آنها نامزد دارند. تاكنون تنها روسيه و تركيه خواهان برگزاري جام جهاني در كشــور خودشان بودهانــد و ديگر كشــورها ميخواهند به صورت مشترك برگزار كننده اين مسابقات باشــند. طبق فهرســت اوليه آرژانتين و اروگوئه از آمريكا و اندونزي، فيليپين و ژاپن از آســيا به دنبال گرفتن ميزباني مشترك جام جهاني 2023 هســتند. فدراســيون جهانــي بســكتبال نمايندههاي آســيا را ســرزمين ديوانههــاي بســكتبال معرفي كردهاست. آسياييها در حالي با اين عنوان از ســوي فدراسيون جهاني ناميده شدهاند كه بــا توجه به برگزاري رقابتهاي 2019 در چين، بعيد اســت كه ميزباني دوره بعد به آسياييها داده شود با اين حال اندونزي كه دو سال بعد ميزباني بازيهاي آسيايي را دارد، حاال با اين درخواست گام ديگري در جهت گرفتن ميزباني رويدادهاي مهم برداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.