مليپوشان تپانچه زودتر شليك ميكنند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

جام جهانــی تيراندازي آذربايجان در حالــي از 18 خــرداد مــاه آغــاز ميشود كه بر اساس برنامه اعالم شده، تيراندازان تپانچه زودتر شروع ميكنند.

با توجه بــه نزديكي اين رقابتها، برنامه مسابقهها منتشر شده است. پنجشنبه 18 خردادماه: تپانچه 25 متر بانوان دقت تفنگ 01متر مردان و فينال مقدماتي تپانچه 50 متر مردان تفنگ 10 متر بانوان و فينال جمعه 19 خردادماه: تپانچه 25 متر بانوان سرعت و فينال مرحله نهايي تپانچه 50 متر مردان و فينال 25 متر تپانچه مردان دقت ميكس تيمي تفنگ 10 متر و فينال شنبه 20 خردادماه: تپانچه 25 متر مردان سرعت و فينال تفنگ 50 متر درازكش مردان يكشنبه 21 خردادماه: مرحله نهايــي تفنگ 50 متر درازكش مردان و فينال تپانچه 10 متر بانوان و فينال تپانچه 01متر مردان و فينال دوشنبه 22 خردادماه: مقدماتي تفنگ 50 متر سه وضعيت بانوان مقدماتي تفنگ 50 متر سه وضعيت مردان ميكس تيمي تپانچه 10 متر سهشنبه 23 خرداد ماه: مرحله نهايي تفنگ 50 متر سه وضعيت مردان و فينال مرحله نهايي تفنگ 50 متر سه وضعيت بانوان و فينال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.