برنز برق آسا به دانشور رسيد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

برديا دانشور در رقابتهاي شــطرنج نونهاالن جهان در بخش برق آسا موفق به كسب مدال برنز شد.

برديا دانشــور در رده سني زير 12 ســال و سوشيانت نجاتپور در رده زير 10 سال نمايندگان ايران در بخش برق آساي مسابقات شطرنج قهرماني نونهاالن جهان 201۷ بودند كه از بين اين دو نفر دانشور در پايان نهمين دور بخش برق آسا با كســب 5/۷ امتياز موفق به كسب مدال برنز جهان شد. او پيش از اين در بخش سريع اين رقابتها نيز به مدال نقره رسيده بود. نجات پور هم با كسب شش امتياز پانزدهم شد. او در بخش سريع هفدهم شده بود.

رقابتهاي بينالمللي پرش با اسب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.