پيمان فخري: عابديني بايد در جاهاي الزم خودش را نشان بدهد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تیم ملي شمشــیربازي ایــران در حالي به کار خود در رقابتهاي روســیه پایان داد که درباره عملکرد عابدیني در این مسابقه نقدهایي مطرح شــده؛ اگرچه پیمان فخري از نتیجه او دفاع ميکند و ميگوید: «نباید همیشــه از عابدیني انتظار عملکرد صددرصدي داشت.»

ســرمربي تیم ملي سابر ایران با اشــاره به عملکرد مليپوشان در جایزه بزرگ مســکو ميگوید: «ما مسابقات فوقالعادهاي را پشت سر گذاشــتیم و هر 4 بازیکــن ما به جمع 64 نفــر برتر صعود کردند کــه قبال این اتفاق نميافتــاد. این رقابتها پــر امتیازترین و قويترین رقابت در جهان اســت که برگزار ميشود.»

او به عملکرد تک تک بازیکنان اشــاره ميکند: «در ایــن رقابتها پدیدهاي به نام محمد فتوحي معرفي شــد که اکثر مربیان حاضــر از عملکرد او متعجب شــده بودند. او در دو روز، ســه بازیکني را برد که چند مدال جهاني دارند. به جرات ميتوان گفت مونتانا ایتالیایي یک کیســه مدال جهانــي و اروپایي دارد اما فتوحي موفق به شکســت او شــد. در مورد عابدیني هم باید بگویم که او در مرحله یک شــانزدهم به کیم از کــره جنوبي باخت. کره حرف اول را در شمشــیربازي دنیــا ميزند و 5 بازیکن آنهــا در جمع 16 نفر برتر رقابتها قرار داشــتند. مجتبي هم بازیکني اســت که نباید همیشــه انتظــار عملکرد صددرصدي از او داشــت و بایــد فرصت داد تا او در جاهایي که الزم اســت خودش را نشــان دهد. اگر در هر مســابقه از عابدیني انتظار مدال داشــته باشیم به او لطمه خواهد زد. ضمن اینکه او در اردوي مشــترک بســیار خوب کار کرد. دیگر بازیکنان ما یعني علــي پاکدامن و محمد رهبري نســبت به توانایيهایي که داشــتند نتوانستند خوب کار کنند.»

او از اهــداف تیــم ملي ميگویــد و رقابتهاي مهــم پیش رو: «قبال گفته بودم بچههاي ما تحت فشــار تمرینات هســتند و هدف ما مســابقات قهرماني آسیا اســت و براي آن رقابتها خودمان را آماده ميکنیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.