سلطانیفر: امام خميني (ره) روشنگر چراغ راه اميد بود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

وزیــر ورزش و جوانــان در کانــال تلگرامش نوشــت: 14« خرداد، سالگرد ارتحال ملکوتي امــام مهربانيها، پیر و مرشــد و بنیانگذار انقالب شــکوهمند اســالمي ملــت ایــران از راه رســید.» در بیســت و هشتمین ســالروز رحلت بنیانگذار انقالب اســالمي، وزیر ورزش و جوانان متني درباره امام راحل نوشت.

در این متن آمده است: «روح خدا، روشــنگر چراغ هدایت ملت بزرگ ایران به راه امید بود. ایشان در مقاطع حساس تاریخي که کشورمان با بحرانها روبهرو بود، همواره جوانــان را امیدوار به راهي که به رهبري این بزرگمرد تاریخ جهان، انتخــاب کــرده بودند نگاه داشــت. آن زمان که بدخواهــان انقالب براي ناامید کردن جوانان میهنمان از راه روشني که انتخاب کرده بودند، ســعي در ناامیدي مــردم و جوانــان برومنــد کشــورمان داشــتند، ایشــان امید بخش بود. قوت قلب همگان بود.»

در بخــش دیگري از این نوشــته، آمده است: «این جمله گهربار از رهبري کــه با تکیه بر ایمان بــه خداوند و مدد از اجــداد پاکشــان، ائمــه معصومین (ســالما... علیهم) وجودش سراسر امید بود، تکلیفي اســت براي همه ما که در خــاک مقدس جمهوري اســالمي ایران پرورش یافتهایم.

مــا مســووالن جمهوري اســالمي ایــران، بایــد تمــام هم و غــم خود را صرف خدمت بــه مردمي قرار دهیم که شریفترین مردم جهانند.

همان مردمي کــه دعوت خمیني (ره) را لبیک گفتند و بزرگترین حماسه تاریــخ معاصــر را بــا پیــروزي انقالب شکوهمند اسالمي رقم زدند.

مــا باید در این مقطــع تاریخي با الگوبــرداري از همــان راه روشــني که معمار بزرگ انقالب برایمان ترسیم کرد، با قدر دانستن این مردم و جوانان برومند کشــورمان، از جــان و آبرويمان خرج کــرده و با خدمت به این مردم شــریف به بدخواهان و همچنیــن ناآگاهاني که ميخواهند این مــردم را مایوس کنند، اجازه ندهیم که این راه امید خدشه دار شود.»

این دل نوشــته با ایــن جملهها به پایان ميرســد: «جوانان عزیز؛ قهرمانان دالور ایران اســالمي؛ راه خمیني بزرگ را ادامه خواهیــم داد. راهي که برایمان امیــد به همــراه آورد. راهي که ســوق دهنده جوانان دلیر کشورمان براي خلق حماســههاي بينظیــر در تاریخ معاصر شــد. جوانان متدین، فهیــم و قهرمان ایران اســالمي این چراغ را روشن نگاه خواهند داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.