نصيري: اسماعيل پور باید دیسکاليفه ميشد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

یک طرف حاشــیه در رقابتهاي لیگ برتر کشتي آزاد معتقد اســت که مسعود اســماعیل پور باید از ســوي داوران دیسکالیفه ميشد. مهران نصیري آزادکار وزن 61 کیلوگرم با بیان اینکه حقش در مبارزه مقابل اسماعیلپور از بین رفت، گفت: «اسماعیل پور در حاليکــه 6 بر 5 از من عقب بود من را به ســمت تابلوي تبلیغاتي پرتاب کرد که باعث شــد شدیدا از ناحیه دست و کمر دچار آسیب دیدگي و جراحت شوم. به دلیل این اتفاق دست و کمرم کبود شده و ورم کرده است.» آزادکار وزن 61 کیلوگرم ایران در پاسخ به این ســوال که آیا اسماعیلپور پس از این مبارزه دلجویي کرده یا خیر گفت: «نه! پس از کشتي من را سریعا به بیمارستان بردند و فرصت نشد اما اسماعیلپور تماسي با من نداشت.»

او بــا انتقاد از قضاوت داوران در این مبارزه ادامه داد: «من در حاليکه 6 بر 2 از اسماعیل پور جلو بودم و دائما رو به جلو حرکت ميکردم، یک خم حریف را باال آوردم اما در کش و قوس کشــتي موفق نشــدم او را خــاک کنم. زماني که داور ســرپا داد در کمال تعجب داور 2 پوئن اخطار به من داد و اسماعیلپور 4 امتیازي شد! وقتي هم که علت این تصمیم عجیب و غیرعادالنه را پرســیدم به من گفتند ساکت باش. در طول مبارزه اسماعیلپور کم کار بود اما هیــچ اخطاري نگرفت و به جاي او به من پوئن اخطار دادند.» عضو تیم ستارگان کاشان در لیگ برتر کشتي آزاد همچنین گفت: «داور و رییس تشــک پس از این مبارزه تاکید کردند اســماعیلپور باید دیسکالیفه ميشد و حق من پیروزي در این مبارزه بوده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.