بارسايي كه ديگر اروپايي نيست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بعد از آنكه حضور تيم هندبال باشگاه بارسلونا در رقابتهاي كلن با كسب عنوان چهارمي به پايان رســيد، دست اين باشگاه براي دومين سال متوالي از جامهاي اروپايي كوتاه ماند.

از زماني كه خوســپ ماريــا بارتومئو براي دومين بــار متوالي بهعنــوان رييس باشگاه بارســلونا انتخاب شــده است، اين باشــگاه نتوانسته اســت هيچ جام اروپايي كسب كند و باشــگاه هم هرگز وضعيتي را تجربه نكرده بود كه دو سال متوالي توسط هيــچ يك از تيمهايش در تمام ردهها حتي يك جام اروپايي كسب نكند. در واقع حضور تيم هندبال بارسلونا در جمع 4 تيم پاياني مســابقات كلن آخرين شانس باشگاه براي كســب يك جام بينالمللي در سال 2017 بود كه اين هدف برايش محقق نشد. پيش از ايــن هم تيــم فوتبال بارســلونا با قبول شكست برابر يوونتوس در مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا نتوانست به فينال برســد و اتفاق تلختر براي بارســاييها اين بوده كه آنها شاهد رقم خوردن دوازدهمين قهرماني رقيب ديرينهشــان رئال مادريد در ليگ قهرمانان اروپا بودهاند. تيم بســكتبال بارســلونا هم ايــن فصل يكــي از بدترين فصولش طي سالهاي اخير را سپري كرده اســت و حتي به جمع هشت تيم برتر اروپا هــم راه پيدا نكرد. هندبال آخرين شــانس باشــگاه بارســلونا بود كــه ناكامياش در مرحلــه نيمهنهايي اين اميــد را بر باد داد. جامهاي اروپايي باشگاه بارسلونا در قرن :21 2017 ........................................................ صفر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.