مسي، ديماريا را به بارسلونا ميبرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فصل بد بارسلونا مصادف شد با فصل خوب رئال مادريــد. به اين ترتيب، كاتاالنها به دنبال تقويت تيمشان هستند و چند ستاره را زير نظر دارند. روزنامه لو پاريزين گزارش داده كه آنخل ديماريا، بازيكن پاري سنژرمن ممكن است به بارســا برود. او كه سابقه بازي در رئال مادريد را دارد احتماال جانشين آردا توران خواهد شد كه به آرســنال ميپيوندد. البته اين روزنامه نوشته كه ليونل مســي از ســوي باشــگاه مامور شده ديماريا را متقاعد كند كه به اين تيم بيايد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.