پرس: نميدانم دخئا فصل بعد كجاست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فلورنتينو پرس، رييس رئال مادريد گفته كه زينالدين زيدان، مربي اين تيم درباره آينده خامــس رودريگس تصميم خواهــد گرفــت. او همچنيــن گفته كه نميداند داويد دخئا در فصل بعد در چه تيمي بازي خواهد كرد.

گفته ميشــود خامس از رئال جدا خواهد شــد. او در اين فصل نتوانســته حضور زيادي در ميادين داشــته باشــد. گمانهزنيهــا وقتــي شــدت گرفت كه خامــس در فينال ليــگ قهرمانــان از فهرست تيم كنار گذاشته شد.

پــرس گفته: «ما بــا زيدان صحبت خواهيم كرد. او رهبر اركستر ماست. اگر همه چيز بســتگي به من داشت كه همه ميماندنــد. خامس بازيكنــي فوقالعاده است اما وقتي تعداد زيادي بازيكن خوب داريد... من دوست دارم همه بمانند. ما با مربي صحبت خواهيم كرد. او كسي است كه درباره آينده تصميم خواهد گرفت.»

پرس درباره آينده دخئا هم صحبت كــرده. گفته ميشــود رئــال مادريد در تابســتان او را خواهــد خريــد و حتي پيشــنهاد 60 ميليون پونــدي آنها هم رد شده اســت اما پرس اكنون ميگويد: «دخئــا دروازهباني عالي اســت كه براي منچستريونايتد بازي ميكند. نميدانم او فصل بعد كجا خواهد بود چون من غيبگو نيستم.»

پرس درباره آينده زيدان هم گفت: «او ميتواند كل زندگياش را در مادريد بگذراند. او فردي اســت كه همه ما بايد از او تشــكر كنيم. او بهعنوان بازيكن در سال 2001 سطح استعداد تيم ما را ارتقا بخشــيد و در دوران مربيگرياش هم در 17 ماه همين كار را كرده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.