ونگر: شايد اوضاع قرارداد من باعث شد به ليگ قهرمانان نرسيم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آرســن ونگر بار ديگر گفته كه اوضاع او در آرسنال ممكن است باعث شده باشد اين تيم ليگ قهرمانان فصل بعد را از دست بدهد. ونگــر جديدا قراردادي دوســاله با آرســنال امضا كرده اما ماهها بود كه اوضاع او نامشخص بود و گفته ميشد ممكن است او از اين تيم برود.

آرســنال فصل را بــا فتح جام حذفي به پايــان برد اما در هر حال نتوانســت به ليگ قهرمانان برسد و به اين ترتيب فصل ناكامي داشت. از سال 1996 كه ونگر مربي اين باشگاه شد، ســابقه نداشته كه آنها به ليگ قهرمانان نرسند.

ونگر 67 ساله گفته كه ترديدها درباره آينده او روي تيم تاثير گذاشته: «ميتوانم بگويم كــه اوضــاع قــراردادم تاثيرش را گذاشت، چون شــفاف نبودن اوضاع روي تيم اثر داشــت. ايــن ابهامها مشــكالتی پيش ميآورد. من حاال كه به گذشته نگاه ميكنــم، ميبينم كه اوضــاع من اثرش را داشته اســت. من نميدانم چقدر اما تاثير گذاشت، چون اوضاع مبهم بود.»

هنگامي كــه از او پرســيدند آيا اين اوضاع قرارداد او باعث شــده كه آرسنال به ليگ قهرمانان نرسد، او گفت: «شايد.»

ابهام در آرســنال همچنان ادامه دارد و اوضاع الكسيس سانچس و مسعود اوزيل نامشخص اســت. قرارداد اين دو در پايان فصل بعــد منقضي ميشــود و آنها هنوز قرارداد جديدي با باشــگاه امضا نكردهاند. البته ونگر گفته اســت كه انتظار دارد آنها فصل بعد را هم در آرســنال حضور داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.