بيليا با 25 ميليون يورو به ميالن ميرود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

التزيو با ميالن بر سر انتقال لوكاس بيليا به توافق رســيده اســت. التزيو در ايــن قرارداد 21 ميليــون يورو دريافت خواهد كــرد و 4 ميليون يــورو هم بر اساس عملكرد اين بازيكن به اين باشگاه خواهد رسيد.

قرارداد اين مليپوش آرژانتيني در تابستان سال بعد به پايان ميرسيد و تا همين چند هفته پيش به نظر ميرسيد كه او قــراردادش را تمديد خواهد كرد اما عالقه روســونري به او باعث شد كه شــرايط تغيير كند و بيليــا هم حاضر نشــد قرارداد جديدي بــا التزيو امضا كند. اكنون خبر رسيده كه التزيو آماده فروش كاپيتانش به ميالن اســت و4 + 21 ميليون يورو از ميالن ميگيرد.

اين بازيكن 31 ســاله از تابســتان 2013 تاكنون در التزيو حضور داشــته اســت. او در آن هنگام بــا قيمت 8/4 ميليون يورو از اندرلخت خريداري شد.

ميالن با مالــكان جديد چينياش به دنبال خــرج كردن در بــازار نقل و انتقاالت اســت. آنها ماتئو موســاكيو را از ويارئــال و فرانك كســيه را از آتاالنتا خريداري كرده و در مجموع، به اين دو باشگاه 46 ميليون يورو دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.