آقاي افتخاري، پرسپوليس بيشتر بدهي دارد يا استقالل؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

شايسته است مديرعامل يك تيم بزرگ و مردمي فــوت و فن مصاحبه كردن را هــم خوب بداند تــا احيانا مورد شــماتت هــواداران خودي قرار نگيرد. شايد اگر ســاعاتي پس از آن باخت مفتضحانه بينالمللي استقالل به العيــن امارات، افتخــاري با زباني نرم از هــواداران عذرخواهي ميكرد امــروز دايــره مخالفانــش و آنها كه خواهان بركنارياش هســتند، تا اين اندازه وســيع نميشــد كه جمعيت چشــمگيري از هواداران در صفحات اجتماعــي كمپيــن ضد او تشــكيل دهند و ســاعت 10 صبح امروز براي اعتراض بــه وضع مديريتي باشــگاه جلوي در وزارت ورزش و جوانان قرار بگذارند. اين كمپينها و اين تجمعها همگي نشانههايي مستدل از بيميلي هواداران اســتقالل به تــداوم حضور افتخاري در هيات مديره اســت و هر كســي اين پيامها را نشــنود، عميقا دچار اشتباه شده است. پس از باخت 6 بر يك اســتقالل بــه العين كه در تاريخ باشگاه اســتقالل بيسابقه بود آقــاي مدير با مصاحبههاي نه چندان فكر شــده و منطقي در تالش است تا صندلي مديريت باشــگاه استقالل را حفظ كنــد. افتخاري پس از باخت به العين در راســتاي مصون نگه داشتن خود و تيــم مديريتياش بالفاصله به شكست ســنگين برزيل مقابل آلمان در جام جهانی اشــاره كرده بيآنكه توجهي به اســتعفاي دســته جمعي مديران فوتبال برزيل و ســرمربي آن تيم داشــته باشد. افتخاري براي آنكه چنين شكســتهايي را عــادي جلوه دهــد فقط به يك مثال بســنده كرد و آن بخــش ماجرا يعنــي اخراجها و اســتعفاي پس از آن باخــت بزرگ را كــه در فوتبــال برزيــل رخ داد، الپوشــاني كرد تا شايد ذهن مخاطب به اين ســمت برود كــه آري، چنين شكســتهايي كامال طبيعي است در حالي كــه كمترين بازخوردي كه اين نتايج در دنياي فوتبال دارد اين است كــه عدهاي فيالفور اســتعفا دهند تا شايد اندكي دردها التيام يابد. مضاف بر آن مديرعامل دوشغله استقالل در روزهاي اخير به واســطه مشاورههاي اشتباهي كه از برخي دوستان ميگيرد دايــم موضوع بدهيهاي پيشــين را وسط كشــيده تا عالوه بر آنكه مدافع مديريتــش در اســتقالل باشــد، جا براي بازگشــت مديران ســابق را به اصطالح خــودش تنگ كند. افتخاري در حالي مدام به بدهيهاي گذشــته اشاره ميكند كه طبق اعالم سازمان ليگ باشــگاه پرســپوليس بيش از 2 برابر نسبت به اســتقالل بدهي دارد اما با اين وجود ســرخها موفق شدند در ليگ به قهرماني دســت يافته و در ليگ قهرمانان آسيا نيز براي نخستين بار به جمع هشــت تيم صعود كنند. كارنامه پرســپوليس گوياي آن است كه اساســا اين قبيل مسائل نميتواند مانعي در جهت رشــد و پيشرفت يك باشگاه باشــد و اگر يك مدير به واقع هنر مديريــت دارد بايد بتواند در اين شــرايط هم تيم را به جلو سوق دهد. از سويي افتخاري در شرايطي باشگاه اســتقالل را تحويل گرفتــه كه تمام اين بدهيها وجود داشــته و به واقع اگر او مديري نيســت كه قابليت كار در چنين فضايي را داشــته باشد بايد از ســمت خود اســتعفا دهد و كار را به كاردان بســپارد. البته مديريت در باشگاه اســتقالل به حدي شيرين و پرجاذبه هســت كه افتخاري تنها در ظاهر تهديد به اســتعفا ميكند اما در عمل ميبينيم كه او در روزهاي اخير تماسهاي مكرري بــا وزارت ورزش داشته تا همچنان به عنوان مديرعامل باشگاه استقالل به فعاليت خود ادامه دهد. به هر حــال تصميمگيرنده اين ماجرا وزير ورزش و جوانان اســت و اين شخص ســلطانيفر است كه بايد دربــاره ماندن يا جدايــي افتخاري و حتي منصوريان نظــر نهايي را بدهد اما همانطور كه گفتيم در شأن باشگاه اســتقالل نيســت كه مديرش تا اين اندازه بهانهتراش باشــد و ضعفهاي خود را گــردن افرادي بينــدازد كه سالهاســت نقشــي در مديريــت استقالل ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.