روانخواه: 6 گل خوردن در شأن استقالل نبود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ايــن روزها پيشكســوتان اســتقالل از بابت باخت ســنگين اين تيــم مقابل العين ناراحت هستند. اميد روانخواه بازيكن قديمي اســتقالل كه به يكي از منتقدان اين روزهاي اســتقالل تبديل شده است، در ارتباط با اين شكســت اينطــور ميگويد:«صحبت كردن درخصوص اين ديدار بســيار ســخت است، شــايد از معدود كســاني بودم كه تيم را نقد ميكردم اما متاســفانه مــورد انتقاد خيليها قــرار گرفتــم. اســتقالل نتوانســت آن تيم هميشگي باشد، آنها مشــكل ايجاد موقعيت داشتند و نتوانســتند از چند موقعيتي كه به دســت آوردند استفاده كنند. البته تنها يكبار آن هــم از ضربه ايســتگاهي كاوه رضايي به گل دســت پيدا كردند.» روانخــواه در ادامه ميگويــد: «متاســفانه تاكتيك مشــخصي براي استقالل وجود نداشــت. آنها بيشتر به دنبــال آن بودند كه با ضربات ايســتگاهي يا پرتاب اوت به گل دســت پيدا كنند كه اين هــم امكانپذير نبود و بازيكنان العين كامال بر بازي مسلط بودند. استقالل براي فصل آينده بايد منصوريان را حفــظ كند اما نياز به يك بازنگري در تمام سطوح دارد و بايد شرايطي فراهم شــود تا اين تيم بتواند در فصل آينده به موفقيت دســت پيدا كنــد.» اين بازيكن قديمــي در پاســخ به اين پرســش كه نبود ابراهيمي و نورافكن چقدر بر باخت استقالل تاثيرگذار بــود، ميگويد: «نبود آنها بي تاثير نبود اما بعيد ميدانم نتيجه 6 بر يك در شأن اســتقالل باشــد. صحبت درخصوص اين دو بازيكن عذر بدتر از گناه است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.