عبداللهي:ازهوادارانعذرميخواهيم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

استقالل پايان خوشــي نداشت و شكست اين تيم مقابل العين روزگار را براي آنها ســخت كرده اســت. نصرا... عبداللهي سرپرست اين تيم كــه از اين باخت ناراحت اســت در مورد اوضاع و احوال اين روزهاي اســتقالل اينطور اظهارنظر ميكند: «منتظر هستيم تا اواخر هفته وضعيت تمديد قرارداد و جذب بازيكنان مشخص شود.»

منتظر مشخص شدن اعضاي هيات مديره هستيد؟ عبداللهي پاســخ ميدهد:«نه، در حال حاضر تعطيالت است و خبري نيست. از طرفي، همه اعضاي تيم بهخاطر شكســت مقابل العين امارات ناراحت هستند.»

سرپرســت استقالل با اشــاره به اين نكته كه باخت به العين شــوك بزرگي براي اين تيم بود، ميگويد: «شــوك عجيبي بود و هنوز از آن خارج نشــدهايم. العين را در تهران برده بوديم و به امارات رفتيــم تا با يك بازي خوب به مرحله بعــد صعود كنيم امــا بهيكبــاره نميدانم چرا شرايط اينگونه شد. تيمي كه در تهران موقعيت نداشــت، 10 موقعيت بهدست آورد و 6 گل هم به ثمر رســاند.» بعضي از هواداران استقالل در صفحات مجازي خواســتار حضور مربي خارجي شــدهاند، واكنش شما چيســت؟ عبداللهي در پاســخ ميگويد:«به اين چيزها نيســت. اتفاقي بــود كه افتاد. كادر فني خيلــي خوب كار كرد. ما بدون مربي بدنساز كار ميكرديم و قرار شده مربي سابق تيم ملي امســال كارهاي بدني تيم را بهعهده بگيرد.» عبداللهي خطاب به هواداران ميگويد:«هيــچ كاري نميتوانيــم بكنيم، غير از اينكه معذرت بخواهيم. هيچ كســي دوســت نداشت اينگونه شكست بخوريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.