زماني: همه شرایط، مهياي برد العين بود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

حســن زماني در تازهترين مصاحبه خود صراحتا اعالم كرده كه در استقالل بايد نامهاي بزرگ فعاليت كنند.

او با تاييد تغييرات در اســتقالل چنين گفته است: «نه بهعنوان عضو هيأت مديره بلكه بهعنوان يك هوادار استقالل از شكســت 6 بر يــك مقابل العين ناراحت هســتم و چنين نتيجــهاي اصال مورد قبول هيچ يــك از اعضاي هيأت مديره باشگاه اســتقالل نيســت. بحث تغييرات كه از مدتها قبل وجود داشــته ولي براي ما مهم نام استقالل است. اگر من در اينجا بودم و حرفي زدهام به خاطر موفقيت اســتقالل بوده و اگر هم نباشم باز هم براي موفقيت استقالل دعا ميكنم.»

آيا احتمال دارد سرمربي خارجي روي نيمكت استقالل بنشــيند؟ زماني توضيح داد: «اســتقالل تيم بزرگي اســت و هميشــه بايد افراد بزرگ در آن فعاليــت كنند. حرف من فقط اين است كه هوادار نبايد بابت اشتباه كسي كه مسوول اســت ضربه جدي بخورد. نميخواهم در اين شرايط كه همه ناراحت هســتند حرفي بزنم كه خداي ناكــرده دل يك نفر بشــكند ولي باز هم تأكيد ميكنم تيم بزرگي مثل استقالل اين مشكالت را پشت سر خواهد گذاشت.»

زماني بر خالف نظر برخي اعتقاد دارد كه همه شــرايط الزم براي برتري اســتقالل مقابل العيــن فراهم بود: «تاكيد ميكنم كه همه شــرايط مهياي برد اســتقالل بود، مديران باشــگاه پاداش دور رفت را به صورت كامــل به كادر فني و بازيكنان پرداخت كردند تــا آنها با روحيه مضاعف به مصاف حريف بروند اما متأســفانه اين اتفاق افتاد و استقالل بدترين شكست ســالهای اخير خود را شاهد بود. مطمئنا با انتخاب هيأت مديره جديد و تصميم وزارت ورزش در جلسهاي كه با هيات مديره خواهيم داشت به اين موضوع رسيدگي ميكنيم و داليل شكست مورد بررســي قرار ميگيرد. اينگونه نيست كه ما هم دســت روي دست بگذاريم چون ما هم خودمان را جاي هواداران ميگذاريم و ناراحتي آنها را درك ميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.