كريمي كتفش را جراحی ميكند؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

محسن كريمي بازيكن ريز نقش و تكنيكي استقالل به احتمال زياد كتف خود را عمل ميكند.

اينطــور كــه گفته ميشــد اين بازيكــن از ناحيه كتف احســاس درد ميكند و بــراي اينكه اســتقالل در بازيهاي آســيايي به مشــكل نخورد عمــل جراحي خود را عقــب انداخته بود اما بنا به تشــخيص پزشكان بايد كتفش را عمل كند تا دچار مشــكل نشود.

اســتقالل فصــل را خــوب تمام نكرد و اين روزها بازيكنان و كادرفني اين تيم تحت تاثير شكســت سنگين مقابل العيــن قرار دارند امــا بازيكن جوان استقالل براي اينكه فصل بعد با مشكل روبهرو نشود بايد هر چه زودتر مشكل كتف خود را برطرف كند.

كريمي از نظر فني شرايط خوبي دارد ولي بــه دليل ضعف عضله دچار مصدوميتهاي پي درپي ميشــود به هميــن دليل منصوريان بــه او گفته اســت كه بايد خودش را تقويت كند. كريمي با رفع دو مشــكلي كه به آن اشاره شــد ميتواند فصل خوبي را در ليگ هفدهم آغاز كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.