با جناقهاي استقاللي دغدغه منصوريان

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

با شكســت مقابل العين انگار تمام معادالت منصوريان به هم خورده اســت. قبل از پايان بازيهــا نگراني منصوريان بــراي فصل معطوف دو بازيكن ميشــد. كاوه رضايي و اميــد ابراهيمي بازيكناني بودند كه آقــاي مربي بــراي فصل آتي نگــران تمديد قرارداد آنها بــود اما مثل اينكــه ايــن نگرانــي همچنــان بايد با منصوريان همراه باشــد چرا كه ابراهيمي براي تمديد قرارداد شرطي گذاشته است كه عملي كردن اين شرط به نوعي شدني نيست.

اميــد تمام پول فصــل قبل خود را ميخواهد و از آنجايي كه باشگاه استقالل اين روزها با مشــكالت مالــي عديدهاي مواجه اســت در نهايت به نظر ميرســد خواســته اميد عملي نشــود. منصوريان وقتي در جريــان شــرط ابراهيمي قرار گرفتــه اســت از با جناقش خواســته تا بــا او حرف بزند اما خســرو حيدري اين بار جواب ســر باال بــه منصوريان داده و گفته اگــر ابراهيمي برود او هم به همراه باجناقش استقالل را ترك ميكند! به اين ترتيب مشكل اســتقالل اين روزها دوتا شــده و همچنان مســاله تمديد قرارداد اميد ابراهيمي در هالهاي از ابهام قراردارد. خيليهــا اعتقاد دارند كه اســتقالل در فصل نقل و انتقاالت از رقبا عقب اســت و اگــر به اين ترتيب پيش برود نميتواند نقاط ضعف خود را برطرف كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.