شوك كيروش به اردوي استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اين براي نخستين بار بود كه استقالل نمايندهاي در تيم ملي نداشت. با توجه به اينكه كيروش در اردويهاي قبلي تيم ملي دست به اقدام عجيبي زده بود و بازيكنان مصدوم استقالل را به اردو دعوت كرده بود اهالي فوتبال اينطور تصور ميكردند كه اين بار هم به رغم مصدوميت دو بازيكن استقالل كه در اردوهاي قبلي حضور داشتند اين بار هم در فهرست سرمربي تيم ملي باشــند اما براي نخستين بار استقالليها در بين مليپوشان هيچ نمايندهاي نداشتند تا پس لرزههاي شكست مقابل العين يقه مليپوشان استقالل را هم بگيــرد. اميد ابراهيمي و وريا غفوري اين بار نتوانســتند چمدانهاي خود را بــراي اردو ببندند و در اين ميان از حضور عجيب و غريب كنعانيزادگان هم در بين مليپوشان خبري نبود.

اين روزها منصوريان چهره شكســت خورده يك مربي اســت كه پايان خوشي در فصل شانزدهم نداشت. اينطور كه گفته ميشود كيروش از اينكه منصوريان به كاوه رضايي وعده داد بود تا با حضور در اســتقالل او را به تيم ملي برســاند ناراحت شده است. شايد اين شــوكي كه سرمربي تيم ملي به اســتقالليها داد باعث شود تا آنها براي رســيدن به پيراهن تيم ملي تالش خود را بيشتر كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.