تضمين ندادند كريمي قرارداد نبست

توافق اوليه علي كريمي با نفت تهران براي قبول سرمربيگري اين تيم در فصل جديد، يكي از پرسروصداترين خبرهاي چند روز اخير بوده است. بعد از جدايي علي دايي، مسووالن باشگاه نفت تهران براي سپردن سكان هدايت اين تيم به سراغ علي كريمي رفتند. بعد از توافق اوليه هم قرار

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

خوشبيني به همكاري علي كريمي با باشگاه نفت تهران تا جايي پيش رفته بود كــه زمزمههايي درباره حضور مجيد صالح و علي انصاريان بهعنوان دستياران جادوگر مطرح ميشــد و نام داود فنايي در ميان گزينههاي جادوگر براي عنوان مربي دروازهبانها بود.

هرچند كه از همان ابتدا هم خيليها حضــور علي كريمي در تيمي چون نفت را ريســك بزرگي ميدانســتند؛ كه اين تيم هنوز به لحاظ مالكيت و مسائل مالي بالتكليف است و بدهي سنگيني از سال گذشته برايش بجا مانده است.

حتمــا علي كريمي هــم به خاطر همين موضوع بود كه حاضر نشد تا پيش از جلســه با مالك و بررسي همه شرايط جانبي، توافقهاي خود را قطعي كند.

با ايــن حال اما آنچه در جلســه با مالك باشــگاه براي كريمي مشــخص شد، چيزي فراتر از يك بالتكليفي ساده درباره مالك و مشــكالت مالي قابل حل بوده است.

درست اســت كه باشــگاه درباره انتخاب بازيكن و دســتياران ســرمربي، دســت كريمي را كامال باز گذاشته بود اما كوچكترين تعهــد قابل اتكايي براي پرداخــت مبالغ قرارداد اين افراد به علي كريمي داده نشد.

تعهدي كه بتواند بازيكنان و مربيان مورد نظر كريمي را به اين موضوع دلگرم كند كه اتفاقات فصل گذشته براي شان تكرار نخواهد شــد و اين اتفاق نتيجهاي جز تكرار اعتصابها و اعتراضهاي فصل گذشــته، در پي نخواهد داشت. عالوه بر اين با شرايطي كه باشگاه نفت تهران در فصل گذشته داشته، حاال بازيكنان حتي براي مذاكرات اوليه هم به تعهدي سفت و محكمتر از يك قول و قرار ســاده براي پرداخــت مبالغ توافق شــده نياز دارند. نه اينكه باشــگاه صرفا شــفاهي و بدون اينكه چكــي به بازيكن بدهــد، به آنها قــول دهد كه تا چند مــاه آينده مبلغي از قراردادشان را به آنها پرداخت خواهد كرد! آن هم در شرايطي كه همين حاال اين باشــگاه عالوه بر تســويه حساب با بازيكنان ســابق و كنوني خود، بايد 6 و نيــم ميليارد بدهــي مالياتي خود را نيز تســويه كند و اين رقم به اندازهاي زياد هســت كه عقد قراردادهــاي جديد را نيازمند تضميني قوي از سوي مسووالن باشگاه كند.

بــه همين خاطر در جلســهاي كه برگزار شده، ظاهرا جادوگر خواسته كه با بازيكنان مورد نظرش كه همچنان با تيم نفت تهران قرارداد دارند تســويه حساب شــده و در زمان عقد قرارداد با بازيكنان جديد طبق قانــون، بخش اول مطالبات شان پرداخت يا اينكه به آنها براي زمان مشخص چك داده شود. در واقع كريمي دوست ندارد كه به خاطر مشكالت مالي احتمالي در آينده مقابل بازيكنانش قرار بگيرد و بازيكناني كه به اعتبار او به اين تيــم ميآيند با مشــكالت متعدد مالي مواجه باشند.

چون مســووالن باشــگاه نفت اين شــرايط را نپذيرفتند، توافق نهايي بين علي كريمي و باشــگاه نفــت تهران هم حاصل نشــد و جادوگر شــرايط را براي همكاري با اين باشگاه مناسب نديد.

اينطور كه به نظر ميرسد عرفانيان، سرپرســت جديد باشگاه نفت تهران هم در ادامه راه شــهرياري، سرپرست سابق ايــن باشــگاه، عالقه زيــادي به حضور چهرههــاي درجــه يــك فوتبالي روي نيمكت اين تيم دارد.

به همين خاطر هم با دست خالي به سراغ علي كريمي رفته است. اقدامي كه از چند نظر ميتواند مورد بررسي و البته مورد انتقاد قرار بگيرد.

انتقاد بابــت اســتفاده تبليغاتي از چهرههاي مطرح فوتبالي در اوج بيپولي و بالتكليفي باشــگاه چرا كه واضح است حضور علي كريمي در باشگاه نفت عالوه بر اينكه واگذاري اين باشــگاه به مالك جديد را تحت تأثير خــود قرار ميداد، بدون شك ميتوانست در جلب رضايت خيلــي از بازيكنان بــراي عقد يا تمديد قرارداد با نفت تأثيرگذار باشــد. طوري كــه خيلــي از بازيكنان بــه اعتبار نام علي كريمي شــايد چشم به روي خيلي از مشكالت نفت ميبســتند و پاي ميز مذاكره مينشســتند. علي كريمي البته با نظر به همين مســائل، حاضر نشد زير بار چنين مسووليت سنگيني برود كه بر دوشش قرار ميگرفت و با دانستن اينكه شــايد بازيكنان باز هم با مشكالت مالي مواجه باشند، نخواست به خاطر خودش آنها را به نفت بكشاند.

عالوه بــر اين علي كريمي با روحيه خاصي كه دارد، ميتوانســت در ادامه به نوعي زبان باشــگاه نفت باشد براي بيان انتقادها و شــرايط نامناسب اين باشگاه. شايد مسووالن باشگاه به اين دل خوش كرده بودند كــه روحيه جنگنده كريمي حاال بيرون از زمين بازي، به داد باشگاه برسد و دليلي شود براي اقدام مسووالن باالرتبه در حل بالتكليفي اين باشــگاه. موضوعــي كه به هيچ عنوان در محدوده وظايف كريمي نبوده و البته خود او هم به چنين شــرايطي تن نداده و نخواهد داد.

در واقع علي كريمي با رد پيشنهاد نفت تهران بعد از بررســي شرايط، نشان داد كه حاضر نيســت به هر قيمتي وارد عرصه مربيگري شــود و در همين آغاز راه، براي انتخابهايش همه جوانب را در نظر میگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.