عبدي: ميخواستم از فوتبال خداحافظي كنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بهادر عبدي هافبك تيم فوتبال صنعت نفت آبادان هنــوز تيم فصل آينــدهاش را انتخــاب نكرده اســت: «در حال حاضــر از يكــي دو تيم پيشــنهاد دارم و تا يك هفتــه ديگر وضعيت من مشخص خواهد شد

متأســفانه فصــل گذشــته براي من بسيار بد بود و بابت از دســت دادن پــدر و مادرم ضربه بدي در زندگي خوردم. هنوز هم با اين اتفاق كنــار نيامدهام و فكر نميكنم ديگر آن آدم ســابق باشــم اما با اين حال بايد چنين شرايطي را تحمل كنم.

واقعا براي من فوتبال ارزش زيادي ندارد و حتي بعد از اين اتفاق ميخواستم از فوتبال خداحافظي كنم.

من قصد داشــتم فوتبال را كنار بگذارم اما بــا اصرار خواهرم بازي كردم. آقاي جاللي هــم لطف داشــت و مرا متقاعد كرد تا دوباره در تمرينات پيــكان حاضر شوم. بعد از مدتي هم به صنعت نفت رفتم و فيروز كريمي هم به من كمك كرد تا خودم را پيدا كنم. من از لطف او هم ممنون هســتم و برايش آرزوي موفقيت دارم.»

او فصل نسبتا خوبي را در آبادان داشــت و در نهايت هم موفق به حفظ تيم در ليگ برتر شد.

عبدي ميگويــد: «نيمفصــل بدي در صنعت نفت نداشتم و در چند پست مختلف بازي كردم.

تا جايي كه امكان داشــت براي موفقيت صنعــت نفت تالش كــردم و اميــدوارم كه هــواداران ايــن تيم كه عاشــق صنعت نفت هســتند هميشه خوشــحال باشند. من براي اين تيم در فصل آينده آرزوي موفقيت دارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.