عباسي: اميدوارم فصل بعد اضطراب سقوط نداشتهباشيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمدرضا عباسي مالك باشگاه سياه جامگان درباره شــرايط باشگاهش براي فصل جديد ليگ برتــر ميگويد: «هفته گذشته آزمايشي را در زمين ورزشي پارك ملت برگزار كرديم تا بتوانيم از بازيكنان جوان و آيندهدار فوتبال اســتان بهترين استفاده را بكنيم. با اين حال تصميم آخر را اكبر ميثاقيان خواهدگرفت و قطعا اگر بازيكن خوبي را شناســايي كرده باشد به تركيب تيم اضافه خواهد شد. با شناختي كــه از ميثاقيان دارم، ميدانم دنبال جار و جنجال نخواهد بود و بازيكني را جذب خواهــد كرد كه بــه درد تيم بخورد و به هيچ عنوان دنبال اســم و رســم نخواهد بود.»

او میگويد: «آنها به ميثاقيان اختيار تــام دادهاند تا در فصــل نقل و انتقاالت با توجه به بودجه باشــگاه بازيكنانش را جذب كند. تمام اختيارات نقل و انتقاالت برعهده اكبر ميثاقيــان خواهدبود، قطعا هر بازيكنــي را كه صــالح بداند جذب خواهد كرد. كادرفنــي 70 تا 80 درصد بازيكنان فصل گذشــته خــود را احتياج دارد و اميــدوارم با جذب بازيكنان جديد شرايط خوبي را براي اين فصل ليگ برتر داشتهباشيم. قطعا تالش خواهيمكرد كه با كمك مسووالن، شرايط مالي را نسبت به سال گذشــته بهبود بخشيم، اميدوارم امسال مانند سال گذشته استرس سقوط نداشتهباشــيم و بــراي قــرار گرفتن در نيمــه اول جدول ردهبندي تالش خود را بكنيم.»

عباســي در خصوص شــايعه جذب محمدرضــا خلعتبري اينطــور ميگويد: «زماني بحــث جــذب خلعتبري جدي ميشود كه وي با مديريت باشگاه صحبت كند. ايــن بازيكن ارزنده بــا ما صحبتي نداشته و بعيد ميدانم كه با ميثاقيان نيز صحبتي كرده باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.