ميخواهم سرمربي باشم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فرهاد پورغالمي كه فصل گذشته دســتيار مجيد جاللي در تيم فوتبال پيكان بــود، از اين تيم جدا شــد. او در 4 سال گذشته در تيمهاي سايپا، پيكان و تراكتورسازي بهعنوان همكار مجيد جاللــي فعاليت ميكرد كه در نهايت اين همكاري 4 ســاله در فصل آينده ادامه پيدا نخواهد كرد.

پورغالمــي در مــورد دليــل جدايــياش از تيم پيــكان ميگويد: «پس از پايان ليــگ و در تعطيالت، دو جلســه با مجيد جاللي ســرمربي تيــم برگزار كردم. از او خواســتم كه به من اجــازه جدايي بدهد، زيرا قصد داشتم بهعنوان ســرمربي در فوتبال ايران كار كنم. جاللي مثل هميشه به من لطف داشــت و اجازه داد مستقل شوم. 4 ســال خوب را در كنار مجيد جاللي گذرانــدم و از او خيلي چيزها در مربيگــري آموختم. روزهاي تلخ و شيرين زياد داشــتيم. در شكستها و پيروزيهــا كنار هــم بوديم. مجيد جاللي به من اطمينان كامل داشــت و وظايف مهمي را به من سپرده بود.»

به نظر ميرســد او پيشنهادهايي از تيمهــاي ليــگ يكــي دارد: «پيشــنهادهايي از ليگ دســته اول براي سرمربيگري داشتهام بايد ببينم شــرايط در روزهــاي آينــده چگونه خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.