اسماعيلپور: گيتيپسند نشان فوتسال آسياست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

احمد اسماعيلپور بازيكن تيم فوتسال گيتيپسند در خصوص تمرينات اين تيم و اردوي شهركرد ميگويد: «بعد از يك دوره بدنســازي كه در اصفهان برگزار كرديم به اردوي شهركرد رفتيم و روزانه در سه نوبت تمرينات شادابي را داشتيم و كم كم بچهها به مرز آمادگي ميرســند و آماده مسابقات ليگ برتر و جام باشــگاههاي آسيا خواهيم شد. شرايط تيم نيز خوب است و همه آماده و پرقــدرت تمرينات را شــروع كردند و با برنامهريزي كادر و اهداف باشــگاه انشاءا... براي قهرماني جام باشــگاههاي آسيا و ليگ ايران آماده خواهيم شد. شرايط بچهها و تيم خوب است و شايعاتي كه پخش شده بيشتر شيطنت افراد مغرض است ولي هيچ مشكلي نيســت و بچهها رفاقت و اردوي شادابي را پشت ســر گذاشــته و همه يكدل هستند كه به هدف باشــگاه و حق خودشــان كه قهرماني است برسند.» او درباره همگروهي با تيمهاي زاپنيو چين ميگويد: «تيم ژاپن هميشــه جزو تيمهاي خوب آسياســت و چين هم تيم خوبي را روانه مسابقات كرده اما گيتيپسند ســابقه قهرماني در آسيا را دارد و قــدرت بالمنازع آسياســت و هدف ما قهرماني اســت و اميــدوارم با همتي كه كادر فنــي و بچهها به كار میگيرند بتوانيم به همراه گيتيپسند كه برند فوتسال ايران است قهرماني را براي دومين بار در آسيا به دست بياوريم و جزو پرافتخارترين تيمهاي فوتسال در آسيا شويم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.