حسنزاده: بايد ناكامي فصل گذشته در آسيا را جبران كنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي اصغــر حســن زاده بازيكن تيم فوتسال گيتيپســند درباره شرايط تيمش ميگويد: «روند تمرينات و بدنسازي خوبي را دو هفتــه در اصفهــان و يــك هفته در شــهركرد در دو نوبت صبح و عصر پيگيری كرديم و اينكه خيلي تمرينات پرفشار بود، دوره بدنسازي خوبي را پشت سر گذاشتيم و شــرايط خوبي را بچهها به دست آوردند. اردوي خيلي خوبي را سپري كرديم، آب و هوا و محل اسكان نيز عالي بود و اميدوارم كه اين اردو بتواند در طول فصل ليگ ايران و جام باشگاههاي آسيا به ما كمك كند.»

او درباره قرعهكشــي باشگاههاي آسيا ميگويد: «اعتقاد اكثريت بر اين اســت كه گروه ايران ســخت اســت ولي به نظر من گيتيپســند اگر ميخواهد از نام ايران در آســيا دفاع كند نبايد برايش فرقي كند كه داخل كدام گروه قرار دارد و بازيها را يكي پس از ديگــري بايد با موفقيــت به پايان برســاند تا بتوانيم ناكامي سال گذشته در جام باشگاههاي آسيا را با دعاي خير مردم جبران كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.