حسيني حذف شد، نمازي و صالح گزينههاي اصلي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وضعيــت نيمكت ذوبآهــن در روزهايی كه انتظار ميرفت حســيني همچنان هدايت اين تيم را برعهده بگيرد، به كاف ســردرگمي تبديل شده است.

ظاهرا گزينههاي زيادي براي هدايت ذوبآهن در فصل آينده رقابتها مدنظر اســت چرا كه احسان دشــتيانه عضو هيات مديره ذوبآهن در مورد گزينههاي مطرح شــده ســرمربيگري ذوبآهن در رســانهها اينطور حرف ميزند: «اعضاي هيات مديره توافق كردند كه نامي از گزينههاي سرمربيگري بيــان نكنند و تمام مربيان بدون تيم اكنــون ميتوانند در جمع گزينههاي ســرمربيگري ذوبآهن حضور داشته باشند. طبيعي است كه ‪6 5،‬ اسم هم مطرح شــده كه ممكن اســت برخي از آنها در فهرســت باشند و برخي نيز نباشند. بنابراين ترجيح ميدهم در رسانهها نامي از گزينهها نبرم.»

او در مورد طوالني شــدن روند انتخاب ســرمربي تيم ذوبآهن معتقد است: «فرض كنيد مثل فصل گذشته تيم ذوبآهن هنوز در رقابتهاي ليگ قهرمانان حضور داشــت و دو ســه روز پيش تازه رقابتهاي آسيايي ما تمام ميشــد. بنابراين هنوز براي انتخاب ســرمربي تيم دير نشده است. در حال حاضر برخي از تيمها حتي باتكليف هســتند. تيم نفت تهران كه ميخواهد در ليگ قهرمانان آسيا شركت كند هم هنوز سرمربي خود را نشناخته است و در خبرها آمده يكي از تيمهاي بزرگ هم قرار اســت تمامي اعضاي هيات مديره باشگاهش تغيير كند.»

دشتيانه از احتمال انتخاب سرمربي تا آخر هفته خبر ميدهد: «احتماال چهارشــنبه جلسهاي برگزار ميكنيم و تاشمان اين است كه در اين جلسه ســرمربي تيم انتخاب شود.» با وجود اين خبرهايی از حذف نام ساير مربيان مدنظر اين باشــگاه و بخصوص مجتبي حســيني از فهرست ذوبآهنيها به گوش میرسد و در نهايت ظاهرا مسووالن اين تيم از بين مجيد صالح و اميد نمازي تمايل به جذب يكي از اينها دارند. سيد محمد ناصر ديگر عضو هيات مديره اين تيم در اين باره توضيحاتي ميدهد: «هنوز در اين خصوص تصميمي نگرفتهايم. در هيات مديره ‪5 4،‬ گزينه مطرح شد كه وضعيت و ســوابق آنها را مطالعه خواهيم كرد. نامهايي كه مطرح ميشــود را من تأييد نميكنم اما از بيــن گزينههايي كه داريم در نهايت يك نفر را انتخاب ميكنيم.»

ناصــر در مورد زمــان انتخاب ســرمربي ميگويد: «سعي ميكنيم از بين گزينههايي كه داريم، يكي را بهعنوان سرمربي انتخاب كنيم.»

اما وضعيــت دو گزينه اصلــي ذوبآهني چگونه اســت؟ اميد نمازي كه ســابقه مربيگري در استيل آذين و تيم ملي ايران را دارد، در حال حاضر همراه تيم زير 20 ســال آمريكا، در جام جهاني كرهجنوبي حضور دارد. نمازي كه اكنون درگير مســابقات جام جهاني است، همزمان ســرمربيگري تيم زير 18 ســال آمريكا را به عهده دارد و در سال 2014 هم بهعنوان مربي تيم ملي بانوان آمريكا انتخاب شــد. پيش از حضور اين مربي ايراني - آمريكايي در تيمهاي ملي آمريكا، او به مدت سه سال در تيم ملي ايران دســتيار كارلوس كيروش بود و يك سال 2010( تا )2011 هم در استيل آذين تهران حضور داشت. شيكاگو رد استارز، نيو جرسي، لوئيز استرمرس، كليولند فورس، ســنديهگو اسپريت و فيادلفيا در آمريكا ديگر تيمهايي بودند كه نمازي از ســال 1999 تا سال 2010 (پيش از حضور در ايران) بهعنوان ســرمربي در آنها كار كرده است. نمازي با 51 سال سن، 18 سال ســابقه مربيگري دارد. مجيد صالح، ديگر گزينه سرمربيگري ذوبآهن در حال حاضر مشــغول به كار نيســت. او آخرين بار دو سال پيش دستيار پرويز مظلومي در اســتقال بود كه در ميانههاي فصل از اين تيم جدا شد تا در تيم اميد دســتيار محمد خاكپور شود. صالح پيش از حضور در استقال هم به مدت سه هفته دستيار استوان موسيلوويچ در ملوان بندرانزلي بود. او همچنيــن در مدت زمان كوتاهي تجربه حضور در كادرفني تيم ملي را دارد كه البته كارلوس كيروش به دليل تحميل شــدن صالح از سوي فدراسيون، بــا اين مربي رفتاري انجام داد كه وي مجبور به ترك تيم ملي شــد. گزينه 50 ســاله ذوبآهنيها، پيش از اين تجربهها دو ســال در استقال بهعنوان كمك مربي امير قلعهنويي مشــغول به فعاليت بــود. او در ليگ يازدهم هم بهعنوان ســرمربي سايپا انتخاب شــد كه هيات مديره اين باشگاه در هفته بيستوششم صالح را به دليل عدم تأمين انتظارات و دست نيافتن به اهداف از پيش تعيين شــده بركنار كرد. البته صالح با حضــور در ذوبآهن بيگانه نيست و در ليگ هشتم، نهم و دهم دستيار منصور ابراهيمزاده بود. يك سال حضور در مس كرمان بهعنوان دســتيار امير قلعهنويي و دو ســال حضور در سايپا بهعنوان دســتيار بيژن ذوالفقارنسب كارنامه 13 ساله مربيگري مجيد صالح است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.